×

Η εφαρμογή «πυρSENSE» βασίζεται σε ένα δίκτυο μετρητικών οργάνων (μετεωρολογικές παράμετροι, διαδικτυακές κάμερες) εγκατεστημένων στο περιαστικό δάσος και εντός του αστικού ιστού των πόλεων. Η εφαρμογή «πυρSENSE» παρουσιάζει με εύληπτο και διαδραστικό τρόπο στον χρήστη τόσο τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής όσο και τον Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς (ΔΚΠ), δυναμικό αλλά και μελλοντικό, με δυνατότητα πρόγνωσης για μια περίοδο 5 ημερών, όπου όσο υψηλότερος είναι ο ΔΚΠ, τόσο πιο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκκινήσει και να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του έργου στο email:

nikolaoskokkos@gmail.com

Η εφαρμογή για το περιαστικό δάσος της παλιάς πόλης της Ξάνθης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών σε ιστορικά κέντρα και παλιές πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με το περιαστικό πράσινο» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΠ2 «Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις» με δικαιούχο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Βασίλειος Διαμαντής)


Η συλλογή των δεδομένων από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μελέτης έχει ως σκοπό την εκτίμηση της επικινδυνότητας εκδήλωσης μιας δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η παραγωγή ενός δείκτη που δείχνει αυτή την εκτίμηση όπως ο Καναδικός Δείκτης Κινδύνου Καιρού Δασικών Πυρκαγιών, FWI. Ο δείκτης κάνει μια εκτίμηση της έντασης μιας πυρκαγιάς και της δυσκολίας ελέγχου της (Van Wagner, 1987) και αποτελεί το πρώτο τμήμα του Καναδικού Συστήματος Πρόγνωσης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών (CFFDRS), ενώ έχει ήδη εισαχθεί προς επιχειρησιακή και ερευνητική χρήση και σε πολλές χώρες παγκοσμίως.

Ο FWI βασίζεται σε καταγραφές μετεωρολογικών σταθμών που λαμβάνονται το μεσημέρι και αφορούν τη θερμοκρασία του αέρα, τη σχετική υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την 24ωρη βροχόπτωση και αποτελείται από πέντε επιμέρους υποδείκτες που σχετίζονται με την υγρασία της καύσιμης ύλης και τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Οι δείκτες αυτοί είναι οι:

  • Δείκτης Υγρασίας Λεπτών Καυσίμων (Fine Fuel Moisture Code, FFMC), που αντιπροσωπεύει την υγρασία που περιέχεται σε υπολείμματα υλοτομιών και άλλης μορφής ξηρή λεπτή βιομάζα σε μια δασική συστάδα σε ένα στρώμα με ξηρό βάρος περίπου 0,25 kg/m2. Ο δείκτης δίνει μία ένδειξη για την ευκολία ανάφλεξης τους.
  • Δείκτης Υγρασίας του Χούμου (Duff Moisture Code, DMC), που αντιπροσωπεύει την περιεχόμενη υγρασία της αποσυντιθέμενης οργανικής ουσίας με μικρή πυκνότητα με ξηρό βάρος περίπου 5 kg/m2.
  • Δείκτης Ξηρασίας (Drought Code, DC), που αντιπροσωπεύει ένα βαθύ στρώμα πυκνής οργανικής ύλης με ξηρό βάρος περίπου 25 kg/m2.
  • Δείκτης Αρχικής Διάδοσης (Initial Spread Index, ISI), που είναι ένας συνδυασμός από την τιμή της έντασης του ανέμου και του υποδείκτη FFMC και αντιπροσωπεύει το ρυθμό εξάπλωσης χωρίς την επιρροή των μεταβλητών ποσοτήτων καυσίμων.
  • Δείκτης Συγκέντρωσης Καυσίμου (Buildup Index, BUI), ένας συνδυασμός των DMC και DC που αντιπροσωπεύει τη συνολική διαθέσιμη ποσότητα καύσιμης ύλης.

Από το 2007 και μετά ο Καναδικός δείκτης FWI αυτός υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης Δασικών Πυρκαγιών (European Forest Fire Information System, EFFIS) του Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση του μετεωρολογικού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς με εναρμονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη ύστερα από μια περίοδο ελέγχου 5 ετών κατά την οποία εφαρμόστηκαν παράλληλα διάφορες μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο Καναδικός Δείκτης Κινδύνου Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (Forest Fire Weather Index- FWI), προσαρμοσμένος στα επίπεδα κινδύνου των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας έχει εφαρμοστεί από το 2014 από την ομάδα έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και άλλων λογισμικών και λαμβάνεται υπόψη στην έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ. Ο υπολογισμός του Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (FWI) από την ομάδα έκδοσης του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, ξεκινά από 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτώβριου τρέχοντος έτους. Η επιχειρησιακή αξιοπιστία του Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (FWI) με προσαρμογές στα αντίστοιχα επίπεδα κινδύνου των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας, προς το παρόν ελέγχεται σε καθημερινή βάση από την ομάδα έκδοσης.

Van Wagner, C.E., 1987. Development and structure of the Canadian forest fire weather index system. Canadian Forestry Service, Petawawa National Forestry Institute, Chalk River, ON, Canada.


Πράσινο Ταμείο env.duth.gr